Silver () | TSXV:SSVR () | OTCQB:SSVRF () | FRANKFURT:48X ()

TSXV:SSVR () | OTCQB:SSVRF ()

Summa Silver Core Photos

November xx, 2021 News Release

Hughes Property: SUM21-0049

Mogollon Property: MOG21-0001